444 51 56

Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

MESAFELİ SATIŞ

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1.       MADDE – TARAFLAR:

1.1.SAĞLAYICI:

Unvanı: MP Turkey Turizm A.Ş.      

Mersis No: 0623038261865834

İşletme Belgesi Numarası: 2668

Adres: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. Süzer Plaza Blok No: 6 İç Kapı No: 119 Şişli/İstanbul                  

Telefon: 0242 310 11 00

Kep Adresi: mpturkey.turizm@hs01.kep.tr

E-posta: info@travelassistant24.com

 

1.2.ALICI:

Adı-Soyadı/Unvanı:

Pasaport/T.C. Kimlik No:

Adres:

Telefon: 

E-posta:

 

2.      MADDEHİZMET BİLGİLERİ:

2.1.Alıcı ile Sağlayıcı arasında akdedilen işbu Sözleşme’ye konu hizmetin adı, rezervasyon tarihi, rezervasyon numarası, satış bedeli, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki gibi olup Sözleşme’nin onayı ile rezervasyon yapılması halinde bu bilgiler fatura bilgileri olarak kullanılacaktır:

 

Açıklama/Hizmetin Adı/Kodu

 

Satış Bedeli

___________ TL

Ödeme Şekli

Kredi Kartı/Banka Kartı

Rezervasyon Tarihi

__/__/____

Rezervasyon Numarası

_________

Tur/Aktivite Adı

 

Tur/Aktivite Tarihi

   /__/___

Ulaşım Aracı (varsa)

_________

Turist Rehberi (varsa)

_________

Fatura Edilecek Kişi/Kurum

 

Fatura Adresi

__________

 

2.2.Hizmet bedelinin tamamı rezervasyon anında Alıcı’nın tercih ettiği ödeme yöntemiyle ödenir. Bedelin tamamının ödenmemesi halinde rezervasyon tamamlanmaz. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Sağlayıcı hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

2.3.Sağlayıcı taahhüt ettiği sürede edimini yerine getirmek zorundadır. Aksi halde Alıcı sözleşmeyi feshederek ödemiş olduğu hizmet bedelini Sağlayıcı’dan talep edebilir.

 

3.      MADDE – İPTAL VE CAYMA HAKKI

 

3.1.Sağlayıcı gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden;

·         Mücbir sebep(doğal afetler, savaş, iç karışıklık, grev-lokavt, olumsuz hava şartları, ulaşım engelleri, terör, öngörülemeyen teknik aksaklıklar, güvenlik sorunları gibi),

·         Tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları veya üçüncü kişilerden kaynaklı durumlar,

·         Alıcı’nın kusuru,

·         Sözleşme’nin ifasına dâhil olmayan bağımsız üçüncü bir kişinin öngörülmeyen ve önlenemeyen eylemi,

·         Hizmet verilebilmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması,

·         İlgili makamların müdahalesi gibi hallerde Sağlayıcı Sözleşme’yi iptal edebilir veya aynı nitelikte başka bir hizmetle değiştirebilir.

 

3.2. Sağlayıcı ilgili durumu Alıcı’ya derhal bildirir. Bu durumda Alıcı’nın Sağlayıcı’dan her ne isim altında olursa olsun tazminat talep etme hakkı yoktur. Sözleşme’nin iptali halinde Alıcı’ya verilmeyen tüm hizmetlerin bedeli iade edilir.

 

3.3. Alıcı’nın hizmetin ifası sırasında düzeni bozan,  katılım sağlayan üçüncü kişilerin veya tur rehberinin huzurunu bozan, onlara zarar veren ve genel ahlaka uymayan davranışlarda bulunması, rahatsız edici sözler söylemesi, hakaret etmesi, katılım sağlayan üçüncü kişilere, tur rehberine veya üçüncü kişilere zarar verici fiziksel davranışlarda bulunması gibi nedenlerle hizmetin gereği gibi ifasına engel olması hallerinde, turdan ayrılması talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli kendisine iade edilmez ve Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

 

3.4. İşbu Sözleşme kapsamında satışı yapılan hizmetin niteliği gereği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Alıcı bu hususu kabul ederek hizmeti satın almaktadır. Ancak Alıcı aşağıda belirtilen durumlarda ve şartlarda ücretsiz iptal hakkını kullanabilir:

 

·         Yolcunun seyahat edememesi, tura başlaması veya devam etmesi ile ilgili bir sorun oluşmuşsa,

·         Yolcunun, eşi, çocukları, ebeveynleri ciddi şekilde yaralanmış veya kaza geçirmişse,

·         Yolcunun ya da eşinin, çocuklarının veya ebeveynlerinin ölümü söz konusuysa,

·         Öngörülemeyen şiddetli gebelik semptomları aniden başlamışsa,

·         Aşı intoleransı durumu mevcutsa,

·         Bir hastalığın öngörülemeyecek şekilde nüks etmesi veya kronik bir durumun ağırlaşması söz konusuysa,

·         Yolcunun kaldığı lokasyonda yangın, sel, doğal afetler sebebiyle ciddi maddi bir hasar oluşmuşsa,

·         Üçüncü bir şahıs tarafından işlenen suç sebebiyle ve yolcunun mevcudiyetinin zorunlu olduğu durumlar mevcutsa.

 

3.5. Alıcı’nın ücretsiz iptal hakkını kullanabilmesi için ilgili durumu kanıtlayan (teşhis, doktor raporu vb.) belgeler Sağlayıcı tarafından istenebilir. Aksi halde Sağlayıcı iptal hakkını kullandırmama yetkisine sahiptir.

 

3.6. Rezervasyonun hizmetin başlangıcından önce iptal edilmesi veya yukarıda iptal durumu olarak listelenmeyen farklı bir nedenin varlığı halinde aşağıdaki iptal ücretleri uygulanır:

 

·         Turun başlangıcından 1 gün önce iptal halinde: bedelin  %50’si

·         Turun başlangıcından 0 gün önce iptal halinde: bedelin %100’ü Alıcı’dan tahsil edilir.

 

4.      UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: 

 Alıcı işbu satıştan kaynaklı şikâyet ve itirazlarını, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olmak kaydıyla Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcılar şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını yasal olarak belirlenen parasal sınırlar dâhilinde yapabilirler.

Ön bilgilendirme formunu okudum ve onaylıyorum.                                                              

Alıcı(lar) adına

Adı soyadı     :   

Tarih               : 

İmza               :