444 51 56

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.      MADDE – TARAFLAR:

1.1. SAĞLAYICI:

Unvanı: MP Turkey Turizm A.Ş.   

Mersis No: 0623038261865834

İşletme Belgesi Numarası: 2668

Adres: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. Süzer Plaza Blok No: 6 İç Kapı No: 119 Şişli/İstanbul                   

Telefon: 0242 310 11 00

Kep Adresi: mpturkey.turizm@hs01.kep.tr

E-posta: info@travelassistant24.com

 

1.2. ALICI:

Adı-Soyadı/Unvanı:

Pasaport/T.C. Kimlik No:

Adres:

Telefon: 

E-posta:

 

2.      MADDE – KONU:

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, aşağıda bilgileri yazılı olan Alıcı’nın MP Turkey Turizm A.Ş.’ye (“Sağlayıcı”) ait http://www.excursions24.com internet sitesinden gerçekleştirdiği rezervasyon işlemlerinde aşağıda nitelikleri belirtilen hizmetin satışı ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

2.2. Alıcı işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce Sağlayıcı tarafından kendisine Ön Bilgilendirme Formu sunulduğunu ve sunulan Ön Bilgilendirme Formu kapsamında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğini sonrasında işbu Sözleşme’yi akdetmeyi kabul ettiğini kabul ve beyan etmektedir. Alıcı, işbu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olmuş ve elektronik ortamda gerekli teyidi vermiştir. 

 

2.3.Sağlayıcı, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmeti/leri doğrudan kendisi sunmamakta olup hizmet sunan tedarikçilerinin/iş ortaklarının adına ve hesabına hareket etmektedir.

 

3.      MADDE – HİZMET BİLGİLERİ:

3.1. Alıcı ile Sağlayıcı arasında akdedilen işbu Sözleşme’ye konu hizmetin adı, rezervasyon tarihi, rezervasyon numarası, satış bedeli, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki gibi olup Sözleşme’nin onayı ile rezervasyon yapılması halinde bu bilgiler fatura bilgileri olarak kullanılacaktır:

 

Açıklama/Hizmetin Adı/Kodu

 

Satış Bedeli

___________ TL

Ödeme Şekli

Kredi Kartı/Banka Kartı

Rezervasyon Tarihi

__/__/____

Rezervasyon Numarası

_________

Tur/Aktivite Adı

 

Tur/Aktivite Tarihi

   /__/___

Ulaşım Aracı (varsa)

_________

Turist Rehberi (varsa)

_________

Fatura Edilecek Kişi/Kurum

 

Fatura Adresi

__________

 

3.2. Alıcı tarafından sağlanan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Aksi takdirde doğabilecek zararların tamamı ve bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluk Alıcı’ya ait olacaktır. Sağlayıcı tarafından Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin eksik veya hatalı olduğu tespit edilirse Sağlayıcı’nın gerekli görmesi halinde hizmeti durdurma hakkı saklıdır. Sağlayıcı bu durumda Alıcı’nın vermiş olduğu iletişim bilgileri vasıtasıyla Alıcı’ya ulaşmaya çalışır. Alıcı’ya ulaşılamaz veya bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Sağlayıcı hizmetin verilmesini iptal edebilir.

 

3.3. İşbu Sözleşme’de yer alan ve Sağlayıcı’nın http://www.excursions24.com uzantılı internet sitesinde listelenen fiyatlar tüm vergiler dâhil satış fiyatıdır. İnternet sitesinde listelenen fiyatlar ve taahhütler güncellenip değiştirilene kadar, süreli olarak ilan edilen fiyatlar ve taahhütler ise belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

 

3.4. İşbu Sözleşme, Sağlayıcı tarafından ilgili hizmet bedelinin tahsil edilmesi ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olacaktır.

 

4.      MADDE – SAĞLAYICI VE ALICININ KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. Alıcı’nın kendisi ile birlikte diğer üçüncü kişilerin de hizmetten faydalanması söz konusu ise, Alıcı kendisi ile birlikte aynı hizmeti alan diğer kişilerin adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek onaylamıştır. Bu kapsamda Alıcı, diğer üçüncü kişilerin adına da Sözleşme’ye taraf olduğunu, onları temsil ve ilzam ettiğini, kendisine ilgili yasal mevzuat kapsamında yapılan ön bilgilendirme içeriklerinden diğer üçüncü kişilere bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu bilerek Sözleşme’yi onaylamaktadır.

 

4.2.Hizmet bedelinin tamamı rezervasyon anında Alıcı’nın tercih ettiği ödeme yönetimiyle ödenir. Bedelin tamamının ödenmemesi halinde rezervasyon tamamlanmaz. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Sağlayıcı hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.3. Sağlayıcı, hizmet alımı için Alıcı tarafından sitede girilen bilgilerin ve Alıcı tarafından gerçekleştirilen işlemlerin güvenliği için gerekli önlemleri kendi tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkânlar ölçüsünde almıştır. Ancak söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafından da korunmaları gerekmektedir. Bu bilgilere kötü niyetli üçüncü kişilerce erişilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.  

 

4.4. Alıcı, satın aldığı hizmetin ayıplı olduğunu iddia ederse söz konusu ayıbı derhal yazılı olarak ayıbı ispatlar belgelerle birlikte Sağlayıcı’ya ve/veya onun tedarikçisi olan asıl hizmeti sunan üçüncü kişilere bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı ifayı kabul etmiş, hizmeti almış sayılır ve bu durumda Alıcı’ya ücret iadesi yapılmaz. Alıcı, hizmetin ayıplı olduğunun anlaşılması halinde mevzuatta yer alan seçimlik haklarından faydalanabilir.

 

5.      MADDE – İPTAL VE CAYMA HAKKI:

5.1. Sağlayıcı, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden;

 

·         Mücbir sebep(doğal afetler, savaş, iç karışıklık, grev-lokavt, olumsuz hava şartları, ulaşım engelleri, terör, öngörülemeyen teknik aksaklıklar, güvenlik sorunları gibi),

·         Tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları veya üçüncü kişilerden kaynaklı durumlar,

·         Alıcı’nın kusuru,

·         Sözleşme’nin ifasına dâhil olmayan bağımsız üçüncü bir kişinin öngörülmeyen ve önlenemeyen eylemi,

·         Hizmet verilebilmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması,

·         İlgili makamların müdahalesi gibi hallerde

Sözleşme’yi iptal edebilir veya aynı nitelikte başka bir hizmetle değiştirebilir.

 

5.2. Sağlayıcı hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden ilgili durumu Alıcı’ya derhal bildirir. Bu durumda Alıcı’nın Sağlayıcı’dan her ne isim altında olursa olsun tazminat talep etme hakkı yoktur. Sözleşme’nin Sağlayıcı tarafından iptali halinde, Alıcı’nın iptal edilen hizmeti başka bir hizmetle değiştirilmesi talebi de olmaz ise, Alıcı’ya verilmeyen tüm hizmetlerin bedeli iade edilir.

 

5.3. Alıcı’nın hizmetin ifası sırasında düzeni bozan,  katılım sağlayan üçüncü kişilerin veya tur rehberinin huzurunu bozan, onlara zarar veren ve genel ahlaka uymayan davranışlarda bulunması, rahatsız edici sözler söylemesi, hakaret etmesi, katılım sağlayan üçüncü kişilere, tur rehberine veya üçüncü kişilere zarar verici fiziksel davranışlarda bulunması gibi nedenlerle hizmetin gereği gibi ifasına engel olması hallerinde, turdan ayrılması talep edilebilir. Bu durumda hizmet bedeli kendisine iade edilmez ve Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

 

5.4. İşbu Sözleşme kapsamında satışı yapılan hizmetin niteliği gereği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Alıcı bu hususu kabul ederek hizmeti satın almaktadır. Ancak Alıcı aşağıda belirtilen durumlarda ve şartlarda ücretsiz iptal hakkını kullanabilir:

 

·         Yolcunun seyahat edememesi, tura başlaması veya devam etmesi ile ilgili bir sorun oluşmuşsa,

·         Yolcunun, eşi, çocukları, ebeveynleri ciddi şekilde yaralanmış veya kaza geçirmişse,

·         Yolcunun ya da eşinin, çocuklarının veya ebeveynlerinin ölümü söz konusuysa,

·         Öngörülemeyen şiddetli gebelik semptomları aniden başlamışsa,

·         Aşı intoleransı durumu mevcutsa,

·         Bir hastalığın öngörülemeyecek şekilde nüks etmesi veya kronik bir durumun ağırlaşması söz konusuysa,

·         Yolcunun kaldığı lokasyonda yangın, sel, doğal afetler sebebiyle ciddi maddi bir hasar oluşmuşsa,

·         Üçüncü bir şahıs tarafından işlenen suç sebebiyle ve yolcunun mevcudiyetinin zorunlu olduğu durumlar mevcutsa.

 

5.5. Alıcı’nın ücretsiz iptal hakkını kullanabilmesi için ilgili durumu kanıtlayan (teşhis, doktor raporu vb.) belgeler Sağlayıcı tarafından istenebilir. Aksi halde Sağlayıcı iptal hakkını kullandırmama yetkisine sahiptir.

 

5.6. Rezervasyonun hizmetin başlangıcından önce iptal edilmesi veya yukarıda iptal durumu olarak listelenmeyen farklı bir nedenin varlığı halinde aşağıdaki iptal ücretleri uygulanır:

 

·         Turun başlangıcından 1 gün önce iptal halinde: bedelin  %50’si

·         Turun başlangıcından 0 gün önce iptal halinde: bedelin %100’ü Alıcı’dan tahsil edilir.

 

6.      MADDE – KREDİ KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME:

 

6.1. Hizmet bedeli nakit ve peşin satış fiyatı olup hizmetin taksitli satışı yapılmamaktadır. Alıcı kredi kartı ile taksitli ödeme yapması durumunda, ilgili banka tarafından vade farkı uygulaması nedeniyle fiyat farkı gündeme gelebilir. Kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili olarak yapılan tüm işlemler kartın sahibi Alıcı ile kartın bağlı olduğu banka arasında gerçekleşmekte olup, Sağlayıcı’nın bu işlemlere herhangi bir müdahale hakkı ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet bedelinin iadesi söz konusu olduğunda Alıcı’nın ödemesini gerçekleştirdiği aynı yöntemle kendisine iade yapılacaktır. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup Sağlayıcı’nın herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ilgili bankanın o tarihte var olan kampanya ve buna bağlı olan iptal ve iade koşulları geçerlidir.

 

7.      MADDE – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

7.1. İşbu Sözleşme’den doğacak tüm ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olmak kaydıyla Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.  Alıcılar şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını yasal olarak belirlenen parasal sınırlar dâhilinde yapabilirler.

 


Alıcı(lar) adına

Adı soyadı     :   

Tarih               : 

İmza               :