444 51 56

Podmínky použití

Váš místní Insider

Podmínky použití

CESTOVNÍ ASISTENT24 
PODMÍNKY POUŽITÍ


1.    ÚVOD
1.1.    Tyto Podmínky použití jsou podepsány společností MP Turkey Turizm A.Ş. (dále jen „ MPT “, „ Naše společnost “ nebo „ My “) prostřednictvím www. Upravuje podmínky týkající se služeb nabízených na naší webové stránce travelassistant24 .com (dále jen „ Stránka “) a pravidla týkající se používání Stránky. V těchto Podmínkách použití jsou ti, kteří používají Stránku bez rezervačního čísla, označováni jako „ Uživatel(é) “ a ti, kteří používají Stránku s rezervačním číslem, jsou označováni jako „ Host(é) “.
1.2.     Uživatel (uživatelé) / host (hosté) přistupující na stránku si musí před použitím stránky přečíst podmínky použití napsané zde a neměli by stránky používat, pokud některá z uvedených podmínek nevyhovuje. Má se za to, že uživatel(é) / host(é) přijal(a) a zavázal(a) se k dodržování těchto podmínek používání od okamžiku, kdy začne využívat stránky .
1.3.    podmínky použití , aby byla zajištěna kontinuita svých služeb, aby byly v souladu s budoucími technickými požadavky a/nebo legislativou. si vyhrazuje právo jej kdykoli jednostranně změnit nebo doplnit. Je důležité, abyste při návštěvě webu znovu navštívili tuto stránku a viděli podmínky použití, které se mohou změnit. Aktualizované Podmínky použití se považují za přijaté uživatelem (uživateli)/hostem (hosty), pokud jsou stránky nebo jejich služby používány po datu jejich zveřejnění na stránce.
1.4.    MPT má právo omezit, omezit nebo ukončit přístup k jakékoli části Stránek podle vlastního uvážení a bez upozornění.

2.    NABÍZENÉ SLUŽBY
2.1.    těchto Podmínek použití mohou uživatelé/hosté během svých cest do Turecka potřebovat obsah, jako je cestování, aktivita, aktivita, nakupování, jídlo, pití, zdravotní turistika (společně „Obsah“). . “) a poskytuje prostředí, kde mají přístup k mnoha užitečným informacím, pokud je zadáno číslo rezervace.
2.2.    Služby poskytované na stránkách nejsou považovány za služby v oblasti elektronického obchodu. Stránka je bezplatná platforma, která sdružuje výše uvedené služby s Uživatelem(y)/Hostem(y) pouze v oblasti, kde jsou cestovní kanceláře oprávněny.
2.3.    Výše uvedené služby, nikoli však pouze ty, poskytované prostřednictvím stránek, jsou poskytovány poskytovateli služeb třetích stran a/nebo podniky, se kterými MPT spolupracuje. Cílem MPT je spojit tyto osoby a uživatele/hosty prostřednictvím této stránky.

3.    PODMÍNKY POUŽITÍ
3.1.    Používání stránek je zdarma pro všechny uživatele/hosty. V následujících případech však může MPT zabránit Uživateli/Hostům/Hostům v používání Stránky a vyhrazuje si svá zákonná práva ohledně osoby nebo osob zapojených do následujících pokusů:
•    Ukládání informací na Stránkách, které obsahují nesprávné, nepravidelné, neúplné a zavádějící informace, prohlášení, která nejsou v souladu s obecnými morálními pravidly a která nejsou v souladu se zákony Turecké republiky,
•    Používání nebo pokus o použití pro různé účely částečným nebo úplným zkopírováním děl a Obsahu na Stránce,
•    Používání softwaru, který bude ohrožovat obecnou bezpečnost Stránek, bránit provozu Stránek a používaného softwaru, provádět činnosti, pokoušet se o to a získávat, mazat, měnit informace,
•    Uživatelé/Hosté mohou poškodit MPT a/nebo Stránku tím, že využije jakékoli zranitelnosti (technické atd.) Stránky, způsobí škodu třetím stranám, poskytne nespravedlivou výhodu, MPT má právo zabránit takovým transakcím a použití rezervačního čísla Hosta (Hostů) na Stránkách, nad rámec všech práv vyplývajících ze zákona, v případě, že MPT bude opakovaně podávat žádosti a úkony, které neodpovídají pravdě.
3.2.     Obsah na Stránce; Všichni uživatelé/hosté si mohou prohlížet slevy a kupóny, prohlídky, informace a obsah platforem třetích stran, se kterými má MPT smlouvu. Pro přístup ke všem dalším službám nabízeným v rámci webu a neuvedených v tomto článku je vyžadováno rezervační číslo. Je vlastní odpovědností hosta chránit číslo rezervace přidělené hostovi (hostům). Rezervační číslo by nemělo být sdíleno s třetími stranami a mělo by být pečlivě chráněno. Hosté jsou přímo zodpovědní za zneužití jejich rezervačního čísla ostatními v důsledku jejich viny.
3.3.    Číslo rezervace je specifické pro cestu a osobu (osoby), práva k použití nelze převádět na jiné osoby.
3.4.    V případě, že je číslo rezervace přidělené hostovi (hostům) sdíleno s třetími stranami nebo organizacemi (včetně zneužití čísla rezervace jinými osobami), je přímo odpovědný příslušný host (hosté). Stejně tak uživatel (uživatelé)/host (hosté) nemůže používat cizí e-mailovou adresu, rezervační číslo a další informace na internetu, ani nemůže přistupovat k soukromým informacím jiných uživatelů nebo je používat bez povolení. Jakákoli administrativní, právní a trestní odpovědnost, která může vzniknout v důsledku takového použití, náleží příslušným Uživatelům/Hostům.
3.5.    Je na osobním rozhodnutí uživatele (uživatelů) / hosta (hostů) vyhodnotit na základě své vlastní úrovně znalostí nebo nepřijmout, těžit z nebo nepoužívat obsah a závěry na stránce.
3.6.    Obsah, slevy nebo kupony, zájezdy, transferové služby a všechny další služby zveřejněné na Stránkách mohou být staženy a odstraněny ze Stránek ze strany MPT a/nebo na žádost třetích stran, se kterými má MPT smlouvu, nebo na základě rozhodnutí MPT. V takovém případě nemá Uživatel(é)/Host(é) nárok na náhradu škody.
3.7.    Host, jehož číslo rezervace se stane neplatným, nebude moci využívat příslušné služby. Host bere na vědomí, že z tohoto důvodu nemůže požadovat žádnou náhradu nebo jiná práva.

4.    POUŽÍVÁNÍ OBSAHU A AUTORSKÁ PRÁVA
4.1.    Obrázky a Obsah prezentovaný na Stránce souvisí s používáním Uživatelem (uživateli)/Hostem (hosty). Všechna práva na všechny obrázky, texty, grafiku, animace, softwarové kódy a všechny druhy děl v obsahu stránek jsou vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, nelze jej použít pro komerční nebo osobní účely bez povolení a odkazu. Je zakázáno publikovat jakýkoli prvek této Stránky v jakémkoli médiu nebo na jiné webové stránce nebo odkazovat bez svolení MPT.
4.2.    Kromě toho je zakázáno kopírovat nebo používat software použitý při návrhu stránek na Stránce a při vytváření databáze a všechna práva vyhrazena.
4.3.    Stránky mohou obsahovat odkazy nebo odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou MPT. MPT nenese odpovědnost za tyto odkazy a odkazy.
4.4.    MPT je otevřena všem druhům zpětné vazby týkající se stránek a všechny tyto zpětné vazby odeslané na stránky jsou majetkem MPT a lze je použít pro marketingové účely anonymizací, aniž by došlo k poškození práv uživatele (uživatelů) / hosta (hostů) nebo spřízněné osoby.

5.    ODPOVĚDNOSTI
5.1.    Uživatel(é)/Host(é) jsou povinni dodržovat tyto Podmínky používání při používání služeb v příslušných částech Stránek.
5.2.    Zatímco uživatelé/hosté těží ze stránek a jejich služeb, mohou přistupovat ke službám stránek MPT s ustanoveními tureckého trestního zákoníku, tureckého obchodního zákoníku, zákona o duševních a uměleckých dílech, průmyslového vlastnictví Zákon a právní předpisy, turecký kodex povinností, další relevantní legislativa. souhlasí s tím, že bude dodržovat všechny druhy oznámení a oznámení, která budou zveřejněna ohledně V opačném případě může MPT zablokovat přístupové právo uživatele (uživatelů) / hosta (hostů) na stránku. Veškerá právní, trestní a finanční odpovědnost, která může vzniknout v důsledku těchto oznámení a nezákonného použití, náleží příslušným Uživatelům/Hostům.
5.3.    Uživatelé/Hosté jsou povinni nepodniknout kroky, které znemožňují nebo ztěžují používání Stránek jiným uživatelům/hostům, nevynucují a/nebo nezamykají servery nebo databáze automatickými programy. Uživatel (uživatelé) / host (hosté) se nemohou pokoušet o podvádění dat. V opačném případě budou ukončena práva na používání Stránky a veškerá administrativní, právní a trestní odpovědnost, která z této situace může vyplynout, ponese příslušného Uživatele (uživatelů) / Hosta (hostů).
5.4.    Uživatel (uživatelé)/host (hosté) nemohou smazat nebo odstranit poznámky podle autorského práva, ochranné známky a jakéhokoli zákona o duševních a uměleckých dílech z jakéhokoli materiálu zkopírovaného nebo vytištěného ze stránek.
5.5.    Vztahy Uživatelů/Hostů mezi sebou nebo s třetími stranami jsou na jejich vlastní odpovědnost. Zároveň uživatel (uživatelé) / host (hosté) jsou odpovědní za rizika související s odkazy na platformy třetích stran (odkazy na různé webové stránky) přesměrované ze stránek.
5.6.    V určitých částech Stránek mohou být specifikována jiná pravidla a povinnosti specifické pro tuto sekci. Při použití těchto oddílů se příslušná pravidla považují za předem přijatá.

6.    PRÁVA A POVINNOSTI MPT
6.1.    MPT prohlašuje, že uživatel(é)/host(é) budou mít prospěch ze služeb uvedených v článku 2 těchto Podmínek použití, ale ne pouze na technické poruchy, problémy podle uvážení třetích stran, aktualizace a že uživatel(é) )/Host Akceptuje a zavazuje se, že zpracuje jejich osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy.
6.2.    Pokud se zjistí, že Uživatel(é)/Host(é) způsobí jakoukoli elektronickou sabotáž, pokusy o zasahování do výdělků a/nebo útok, který znemožní provoz Stránek, nebo ze strany oficiálních úřadů vůči Uživateli(ům) /Host( i ) ) nebo na oficiální žádost o vyšetřování, má MPT právo prošetřit a zveřejnit informace o identitě příslušného Uživatele/Hosta.
6.3.    Společnost MPT může provádět jednostranné změny těchto podmínek použití bez jakéhokoli upozornění, aby byla zajištěna kontinuita služeb, které poskytuje. Má právo kdykoli, trvale nebo dočasně, bez udání důvodu jednostranně zastavit, změnit její obsah nebo zrušit službu poskytovanou Stránkou. Uživatel(é)/host(é) akceptují tuto úsporu předem. Naše společnost zveřejní aktualizované Podmínky použití pod stejným odkazem s novou aktualizací data na Stránkách. Aktualizované Podmínky použití nabudou účinnosti okamžikem zveřejnění a používání stránek nebo jejich služeb bude od té doby podléhat obnoveným podmínkám použití.

7.    ŽÁDNÁ ZÁRUKA A NEZÁVISLOST VZTAHU
7.1.    Prohlídky, aktivity a akce uvedené na Stránkách nejsou poskytovány přímo MPT, ale třetími stranami, kterým MPT poskytuje služby. MPT vystupuje pouze jako prostředník mezi Uživatelem(y)/Hostem(y) a provozovateli/poskytovateli, jejichž služby jsou na Stránce inzerovány. MPT neodpovídá za povahu služeb poskytovaných těmito provozovateli/poskytovateli, pokud jsou služby vadné, vadné, neúplné, nesprávné, zavádějící a nezákonnost obsahu nabízeného příslušným provozovatelem vlastníka webu a MPT nemá žádné závazky. ohledně služeb poskytovaných těmito osobami. Nemohu být. Z tohoto důvodu nemůže společnost MP nést odpovědnost za jakékoli škody nebo výdaje vzniklé v důsledku služeb třetích stran nabízených na webových stránkách, na které budete přes stránky přesměrováni.
7.2.    V případech, kdy stránka odkazuje nebo odkazuje na jiné internetové stránky, platí podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů/zabezpečení těchto stránek pro všechna použití a transakce. Jakýkoli spor, přímé a nepřímé škody a ztráty, které mohou vzniknout v důsledku použití informací na jiných webových stránkách přístupných pro reklamu, bannery, obsah na stránce nebo pro jakýkoli jiný účel, podmínky použití na jiných webových stránkách, zásady ochrany osobních údajů/zabezpečení, služby jakost a jiné postupy MPT nenese odpovědnost za ztráty.
7.3.    Navzdory náležitým a nezbytným opatřením pro ukládání a zabezpečení stránek vždy existuje riziko neoprávněného přístupu k údajům shromážděným na internetu. Společnost MPT proto nezaručuje, že bude plně chráněna před neoprávněným přístupem třetích stran.

8.    SOUKROMÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1.    Naše společnost klade důraz na soukromí uživatele (uživatelů) / hosta (hostů). Zásady, principy, účely a opatření přijatá MPT v rámci právních předpisů o ochraně osobních údajů jsou podrobně vysvětleny v „Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů“, ke kterým se dostanete z odkazu "https://www.travelassistant24.com/FTI_Information/2023_FTI_GROUP_DPP.pdf". Žádáme vás, abyste si tyto dokumenty pečlivě přečetli a prozkoumali. Kromě toho v oblastech, kde budou osobní údaje shromažďovány webem, existuje oznámení o zveřejnění týkající se shromažďování, zpracování a sdílení osobních údajů uživatele (uživatelů) / hosta (hostů).
8.2.    Naše společnost není odpovědná za žádné škody, které mohou vzniknout z nežádoucích a/nebo nepředvídaných důvodů nebo z důvodu prozrazení informací, ke kterému dojde vinou/úmyslem Uživatele (uživatelů)/Hosta (hostů).
8.3.    Pro zlepšení používání a funkčnosti stránek, pro zobrazování osobního obsahu a reklam návštěvníkům , jsou sledovány prostřednictvím souborů cookie za účelem provádění analytických činností na stránkách a sledování uživatelských zvyklostí. Získané informace mohou být použity pro reklamu atd., abychom obohatili a vylepšili naši obsahovou sekci a omezili se na tyto účely, za dodržení zásad důvěrnosti. Je sdílen se společnostmi, se kterými spolupracujeme. Podrobné informace o vašich osobních údajích zpracovávaných prostřednictvím souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie na odkazu "https://travelassistant24.com/cz/tr/footer/mpt/1/ta24/7/z-sady-pou-v-n-soubor-cookie"

9.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1.    Uživatel(é)/Host(é) jsou povinni nahradit veškeré škody vzniklé ostatním uživatelům, hostům, naší Společnosti a třetím stranám v případě porušení Podmínek použití.
9.2.    Implementace těchto Podmínek použití podléhá zákonům Turecké republiky a Istanbulské (centrální) soudy a exekuční úřady jsou oprávněny v případě sporů.
9.3.    Tyto podmínky použití zůstanou v platnosti, dokud bude web nadále používán a nebude aktualizován společností MPT.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se Podmínek použití, stížností nebo jakéhokoli jiného problému, kontaktujte nás pomocí jednoho z níže uvedených komunikačních kanálů.

 

MP Turkey Turizm A.Ş.
Mersis č.: 0623038261865834
Adresa: Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza Blok No: 6 Interior Číslo dveří: 119 Sisli/Istanbul 
Telefon: +90 242 310 11 00 
Adresa čepice: mpturkey.turizm@hs01.kep.tr
Email: info@travelassistant24.com