444 51 56

Gebruiksvoorwaarden

Uw lokale insider

Gebruiksvoorwaarden

REISASSISTENT24 
GEBRUIKSVOORWAARDEN


1.    INVOERING
1.1.    Deze gebruiksvoorwaarden zijn ondertekend door MP Turkey Turizm A.Ş. (hierna " MPT ", " Ons Bedrijf " of " Wij " genoemd ) door www. Het regelt de algemene voorwaarden met betrekking tot de diensten die worden aangeboden op onze webpagina op travelassistant24.com (hierna de " Site ") en de regels met betrekking tot het gebruik van de Site. In deze Gebruiksvoorwaarden wordt naar degenen die de Site gebruiken zonder reserveringsnummer " Gebruiker(s) " genoemd , en naar degenen die de Site gebruiken met een reserveringsnummer " Gast(en) " genoemd .
1.2.     De Gebruiker(s) / Gast(en) die toegang hebben tot de Site moeten de Gebruiksvoorwaarden lezen die hier zijn geschreven voordat ze de Site gebruiken en mogen de Site niet gebruiken als een van de gespecificeerde voorwaarden niet geschikt is. De Gebruiker(s) / Gast(en) worden geacht deze Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard en zich eraan te houden vanaf het moment dat ze beginnen te profiteren van de Site .
1.3.    aan de Gebruiksvoorwaarden om de continuïteit van haar diensten te verzekeren, om te voldoen aan toekomstige technische eisen en/of wetgeving. behoudt zich het recht voor om deze op elk moment eenzijdig te wijzigen of aan te passen. Het is belangrijk dat u deze pagina opnieuw bezoekt wanneer u de Site bezoekt en de gebruiksvoorwaarden ziet die kunnen veranderen. De bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Gebruiker(s)/Gast(en) als de Site of zijn diensten worden gebruikt na de datum waarop deze op de Site is gepubliceerd.
1.4.    MPT heeft het recht om de toegang tot enig deel van de Site naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te beperken, te beperken of te beëindigen.

2.    DIENSTEN AANGEBODEN
2.1.    deze Gebruiksvoorwaarden kunnen de Gebruiker(s)/Gast(en) tijdens hun reizen naar Turkije inhoud nodig hebben, zoals reizen, activiteiten, activiteiten, winkelen, eten, drinken, gezondheidstoerisme (samen "Inhoud") . ”) en biedt een omgeving waar ze toegang hebben tot veel nuttige informatie als het reserveringsnummer wordt ingevoerd.
2.2.    Diensten die op de site worden aangeboden, vallen niet onder de e-commercewetgeving. De site is een gratis platform dat de bovengenoemde diensten samenbrengt met de Gebruiker(s)/Gast(en) alleen in het gebied waar reisbureaus geautoriseerd zijn.
2.3.    De hierboven genoemde diensten, maar niet beperkt tot die welke via de site worden aangeboden, worden geleverd door externe dienstverleners en/of bedrijven waarmee MPT samenwerkt. MPT streeft ernaar deze personen en Gebruiker(s)/Gast(en) via deze Site bij elkaar te brengen.

3.    GEBRUIKSVOORWAARDEN
3.1.    Het gebruik van de Site is gratis voor alle Gebruiker(s)/Gast(en). In de volgende gevallen kan MPT echter voorkomen dat de gebruiker(s)/gast(en) de site gebruiken en behoudt het zich zijn wettelijke rechten voor met betrekking tot de persoon of personen die betrokken zijn bij de volgende pogingen:
•    Het opslaan van informatie op de Site die onjuiste, onregelmatige, onvolledige en misleidende informatie bevat, verklaringen die niet voldoen aan algemene morele regels en die niet voldoen aan de wetten van de Republiek Turkije,
•    Het gebruiken of proberen te gebruiken voor andere doeleinden door de werken en inhoud op de site geheel of gedeeltelijk te kopiëren,
•    Het gebruik van software die de algemene veiligheid van de Site bedreigt, de werking van de Site en de gebruikte software verhindert, activiteiten uitvoert, probeert uit te voeren en informatie verkrijgt, verwijdert, wijzigt,
•    De Gebruiker(s)/Gast(en) kunnen MPT en/of de Site schade berokkenen door misbruik te maken van een kwetsbaarheid (technisch, enz.) van de Site, schade toebrengen aan derden, een oneerlijk voordeel verschaffen, MPT heeft het recht om dergelijke transacties en het gebruik van het reserveringsnummer van de Gast(en) op de Site te voorkomen, naast alle rechten die voortvloeien uit de wet, in het geval dat MPT herhaaldelijk verzoeken doet en handelingen verricht die niet in overeenstemming zijn met de waarheid.
3.2.     Inhoud op de site; Alle Gebruiker(s)/Gast(en) kunnen kortingen en coupons, rondleidingen, informatie en inhoud bekijken van platforms van derden waarmee MPT een contract heeft. Een reserveringsnummer is vereist om toegang te krijgen tot alle andere diensten die binnen de reikwijdte van de site worden aangeboden en die niet in dit artikel worden vermeld. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gast(en) om het aan de gast(en) gegeven reserveringsnummer te beschermen. Het reserveringsnummer mag niet worden gedeeld met derden en dient zorgvuldig te worden beschermd. De gast(en) zijn direct verantwoordelijk voor het door hun toedoen kwaadwillige gebruik van hun reserveringsnummer door anderen.
3.3.    Reserveringsnummer is reis- en persoonsgebonden, gebruiksrechten kunnen niet aan anderen worden overgedragen.
3.4.    In het geval dat het aan de Gast(en) verstrekte reserveringsnummer wordt gedeeld met derden of organisaties (inclusief kwaadwillig gebruik van het reserveringsnummer door andere personen), is de betreffende Gast(en) direct verantwoordelijk. Evenmin mogen de Gebruiker(s)/Gast(en) het e-mailadres, reserveringsnummer en andere informatie op internet van iemand anders gebruiken, noch kunnen zij zonder toestemming toegang krijgen tot of gebruik maken van de privé-informatie van andere gebruikers. Elke administratieve, juridische en strafrechtelijke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit dergelijk gebruik, behoort toe aan de betreffende Gebruiker(s)/Gast(en).
3.5.    Het is een persoonlijke beslissing van de Gebruiker(s) / Gast(en) om op basis van hun eigen kennisniveau te evalueren of de Inhoud en gevolgtrekkingen op de Site niet te accepteren, ervan te profiteren of deze niet te gebruiken.
3.6.    Inhoud, kortingen of coupons, rondleidingen, transferservices en alle andere diensten die op de Site zijn gepubliceerd, kunnen worden ingetrokken en van de Site worden verwijderd door MPT en/of op verzoek van derden waarmee MPT een contract heeft of met de beslissing van MPT. De Gebruiker(s)/Gast(en) hebben in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding.
3.7.    De gast wiens reserveringsnummer ongeldig wordt, zal niet kunnen profiteren van de relevante diensten. De gast aanvaardt dat hij om deze reden geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of andere rechten.

4.    GEBRUIK VAN INHOUD EN AUTEURSRECHTEN
4.1.    Afbeeldingen en inhoud die op de site worden gepresenteerd, zijn gerelateerd aan het gebruik van de gebruiker(s)/gast(en). Alle rechten van alle afbeeldingen, teksten, grafieken, animaties, softwarecodes en alle soorten werken in de inhoud van de site zijn voorbehouden. Tenzij anders vermeld, mag het niet worden gebruikt voor commerciële of persoonlijke doeleinden zonder toestemming en verwijzing. Het is verboden om enig element van deze Site op eender welk medium of op een andere website te publiceren of te linken zonder de toestemming van MPT.
4.2.    Bovendien is het verboden om de software die wordt gebruikt bij het ontwerpen van de pagina\’s op de Site en bij het maken van de database te kopiëren of te gebruiken en alle rechten voorbehouden.
4.3.    De Site kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet onder de controle van MPT vallen. MPT is niet verantwoordelijk voor deze links en verwijzingen.
4.4.    MPT staat open voor alle soorten feedback met betrekking tot de site, en al deze feedback die op de site wordt ingediend, is eigendom van MPT en kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden door ze te anonimiseren zonder de rechten van de gebruiker(s)/gast(en) of verwante personen.

5.    VERANTWOORDELIJKHEDEN
5.1.    Gebruiker(s)/Gast(en) zijn verplicht om deze Gebruiksvoorwaarden na te leven tijdens het gebruik van de diensten in de relevante delen van de Site.
5.2.    Hoewel de Gebruiker(s)/Gast(en) profiteren van de Site en zijn diensten, hebben ze toegang tot de diensten van de MPT-Site met de bepalingen van het Turkse Wetboek van Strafrecht, het Turkse Wetboek van Koophandel, de Wet op Intellectuele en Artistieke Werken, het Industrieel Eigendom Wet- en regelgeving, de Turkse Code of Obligations, andere relevante wetgeving. stemt ermee in om te voldoen aan alle soorten aankondigingen en kennisgevingen die worden gepubliceerd met betrekking tot Anders kan MPT het toegangsrecht van de Gebruiker(s)/Gast(en) tot de Site blokkeren. Alle wettelijke, strafrechtelijke en financiële verantwoordelijkheden die kunnen ontstaan als gevolg van deze kennisgevingen en illegaal gebruik behoren toe aan de relevante Gebruiker(s)/Gast(en).
5.3.    De Gebruiker(s)/Gast(en) zijn verplicht geen acties te ondernemen die andere gebruikers/gasten verhinderen of bemoeilijken om de Site te gebruiken, noch servers of databases met automatische programma\’s te forceren en/of te vergrendelen. De Gebruiker(s)/Gast(en) mogen geen pogingen ondernemen om gegevens te bedriegen. Anders zullen de rechten om de Site te gebruiken worden beëindigd en zal elke administratieve, juridische en strafrechtelijke aansprakelijkheid die uit deze situatie kan voortvloeien, op de relevante Gebruiker(s)/Gast(en) rusten.
5.4.    De gebruiker(s)/gast(en) kunnen de aantekeningen onder het auteursrecht, het handelsmerk en enige wet op intellectuele en artistieke werken niet wissen of verwijderen uit materiaal dat van de site is gekopieerd of afgedrukt.
5.5.    De relaties van de Gebruiker(s)/Gast(en) met elkaar of met derden vallen onder hun eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd zijn de gebruiker(s)/Gast(en) verantwoordelijk voor de risico\’s die verband houden met de links naar platforms van derden (links naar verschillende websites) die vanaf de Site worden omgeleid.
5.6.    In bepaalde delen van de Site kunnen verschillende regels en verplichtingen worden gespecificeerd die specifiek zijn voor de sectie. Bij gebruik van deze artikelen worden de betreffende regels geacht bij voorbaat te zijn aanvaard.

6.    RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN MPT
6.1.    MPT stelt dat de Gebruiker(s)/Gast(en) zullen profiteren van de diensten vermeld in Artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden, maar niet beperkt tot technische storingen, problemen naar goeddunken van derden, updates, en dat de Gebruiker(s) )/Gast(en) Het aanvaardt en verbindt zich ertoe dat (s) hun persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de relevante wetgeving.
6.2.    Als wordt vastgesteld dat de Gebruiker(s)/Gast(en) elektronische sabotage veroorzaken, pogingen ondernemen om de inkomsten en/of aanvallen te verstoren die de werking van de Site verhinderen, of van de officiële autoriteiten aan de Gebruiker(s) /Gast( en )) of een officieel onderzoeksverzoek, heeft MPT het recht om de identiteitsgegevens van de betreffende Gebruiker/Gast te onderzoeken en openbaar te maken.
6.3.    MPT kan eenzijdige wijzigingen aanbrengen in deze Gebruiksvoorwaarden zonder enige kennisgeving om de continuïteit van de geleverde diensten te waarborgen. Hij heeft het recht om op elk moment, permanent of tijdelijk, zonder opgaaf van reden eenzijdig de door de Site geleverde dienst eenzijdig te stoppen, de inhoud ervan te wijzigen of de dienst te annuleren. Gebruiker(s)/Gast(en) accepteren deze besparing vooraf. Ons bedrijf zal de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden onder dezelfde link publiceren met een nieuwe datumupdate op de Site. De bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie en het gebruik van de Site of zijn diensten zal vanaf dat moment onderworpen zijn aan de vernieuwde Gebruiksvoorwaarden.

7.    GEEN GARANTIE EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RELATIE
7.1.    De rondleidingen, activiteiten en evenementen die op de Site worden vermeld, worden niet rechtstreeks door MPT verzorgd, maar door derden aan wie MPT diensten levert. MPT treedt alleen op als tussenpersoon tussen de Gebruiker(s)/Gast(en) en de exploitanten/aanbieders wiens diensten op de Site worden geadverteerd. MPT is niet verantwoordelijk voor de aard van de diensten die door deze exploitanten/aanbieders worden geleverd, als de diensten gebrekkig, gebrekkig, onvolledig, onjuist, misleidend zijn, en de onwettigheid van de inhoud aangeboden door de relevante exploitant van de website-eigenaar, en MPT heeft geen verplichtingen met betrekking tot de diensten die door deze personen worden geleverd, kan ik niet zijn. Om deze reden kan MP niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of kosten opgelopen als gevolg van diensten van derden die worden aangeboden op de website waarnaar u wordt doorverwezen via de Site.
7.2.    In gevallen waarin de site linkt of doorverwijst naar andere internetsites, zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacy-/beveiligingsbeleid van die sites geldig voor al het gebruik en alle transacties. Elk geschil, directe en indirecte schade en verliezen die kunnen ontstaan als gevolg van het gebruik van informatie op andere websites waartoe toegang wordt verkregen voor advertenties, banners, inhoud op de site of voor enig ander doel, gebruiksvoorwaarden op andere websites, privacy-/beveiligingsbeleid, service kwaliteit en andere praktijken MPT is niet verantwoordelijk voor verliezen.
7.3.    Ondanks dat er op de Site passende en noodzakelijke opslag- en beveiligingsmaatregelen zijn genomen, bestaat altijd het risico van ongeoorloofde toegang tot de op internet verzamelde gegevens. Daarom garandeert MPT niet dat het volledig beschermd zal zijn tegen ongeoorloofde toegang door derden.

8.    PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
8.1.    Ons bedrijf hecht belang aan de privacy van de Gebruiker(s)/Gast(en). De principes, principes, doelen en maatregelen die door MPT zijn aangenomen in het kader van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, worden in detail uitgelegd in het "Beleid inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens", dat u kunt raadplegen via de link "https://www.travelassistant24.com/FTI_Information/2023_FTI_GROUP_DPP.pdf". Wij verzoeken u vriendelijk deze documenten aandachtig te lezen en te onderzoeken. Bovendien is er in de gebieden waar persoonlijke gegevens door de site worden verzameld, een openbaarmakingskennisgeving met betrekking tot het verzamelen, verwerken en delen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker(s) / gast(en).
8.2.    Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van ongewenste en/of onvoorziene redenen of als gevolg van het vrijgeven van informatie die zal optreden door de fout/intentie van de gebruiker(s)/gast(en).
8.3.    Om het gebruik en de functionaliteit van de site te verbeteren, om persoonlijke inhoud en advertenties aan de bezoekers weer te geven , wordt deze bijgehouden door middel van cookies om analytische activiteiten binnen de site uit te voeren en gebruiksgewoonten te volgen. De verkregen informatie kan worden gebruikt voor advertenties, enz., om onze inhoudssectie te verrijken en te verbeteren, en om tot deze doeleinden te worden beperkt, met inachtneming van de vertrouwelijkheidsprincipes. Het wordt gedeeld met de bedrijven waarmee we samenwerken. Gedetailleerde informatie over uw persoonlijke gegevens die door middel van cookies worden verwerkt, vindt u in ons Cookiebeleid op de link "https://www.travelassistant24.com/nl/tr/footer/mpt/1/ta24/7/cookiebeleid"

9.    SLOTBEPALINGEN
9.1.    De Gebruiker(s)/Gast(en) zijn verplicht om alle schade te vergoeden die andere gebruikers, gasten, ons Bedrijf en derden hebben opgelopen in geval van schending van de Gebruiksvoorwaarden.
9.2.    De uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden is onderworpen aan de wetten van de Republiek Turkije en de (centrale) rechtbanken en uitvoeringsbureaus van Istanbul zijn bevoegd in geval van geschillen.
9.3.    Deze gebruiksvoorwaarden blijven van kracht zolang de site wordt gebruikt en niet wordt bijgewerkt door MPT.


Als je vragen hebt over de Gebruiksvoorwaarden, klachten of een ander probleem, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande communicatiekanalen.

MP Turkey Turizm A.Ş.
Mersis-nummer: 0623038261865834
Adres: Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza Blok No: 6 Interieur Deurnummer: 119 Sisli/Istanboel 
Telefoon: +90 242 310 11 00
Kep-adres: mpturkey.turizm@hs01.kep.tr
E-mail: info@travelassistant24.com