444 51 56

Warunki korzystania

Twój lokalny Insider

Warunki korzystania

ASYSTENT PODRÓŻY24 
WARUNKI KORZYSTANIA


1.    WSTĘP
1.1.    Niniejsze Warunki użytkowania zostały podpisane przez MP Turkey Turizm A.Ş. ( zwanej dalej „ MPT ”, „ Nasza firma ” lub „ My ”) przez www. Reguluje on zasady i warunki dotyczące usług oferowanych na naszej stronie internetowej pod adresem travelassistant24.com ( zwanej dalej „ Witryną ”) oraz zasady korzystania z Witryny. W niniejszych Warunkach użytkowania osoby korzystające z Witryny bez numeru rezerwacji są określane jako „ Użytkownik(i) ”, a osoby korzystające z Witryny z numerem rezerwacji są określane jako „ Gość(e) ”.
1.2.     Użytkownicy/Goście uzyskujący dostęp do Witryny muszą przeczytać Warunki użytkowania napisane tutaj przed rozpoczęciem korzystania z Witryny i nie powinni korzystać z Witryny, jeśli którykolwiek z określonych warunków nie jest odpowiedni. Uznaje się, że Użytkownik(cy)/Gość(e) zaakceptowali i zobowiązali się do przestrzegania niniejszych Warunków użytkowania od momentu rozpoczęcia korzystania z Witryny .
1.3.    Warunków Użytkowania w celu zapewnienia ciągłości swoich usług, spełnienia przyszłych wymagań technicznych i/lub przepisów. zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia go w dowolnym momencie. Ważne jest, aby odwiedzając tę stronę ponownie odwiedzać Witrynę i zapoznać się z warunkami użytkowania, które mogą ulec zmianie. Zaktualizowane Warunki użytkowania uważa się za zaakceptowane przez Użytkownika(ów)/Gościa(ów), jeśli Witryna lub jej usługi są używane po dacie ich opublikowania w Witrynie.
1.4.    MPT ma prawo ograniczyć, ograniczyć lub zakończyć dostęp do dowolnej części Witryny według własnego uznania i bez powiadomienia.

2.    OFEROWANE USŁUGI
2.1.    niniejszych Warunków użytkowania , Użytkownik(cy)/Gość(y) mogą podczas podróży do Turcji potrzebować treści, takich jak podróże, aktywność, aktywność, zakupy, jedzenie, picie, turystyka zdrowotna (razem „Treść”) . ”) i zapewnia środowisko, w którym mogą uzyskać dostęp do wielu przydatnych informacji, jeśli zostanie wprowadzony numer rezerwacji.
2.2.    Usługi świadczone na stronie nie są uważane za objęte zakresem przepisów dotyczących handlu elektronicznego. Strona jest bezpłatną platformą, która łączy ww. usługi z Użytkownikiem(ami)/Gościem(ami) tylko na obszarze, na którym autoryzowane są biura podróży.
2.3.    Usługi wymienione powyżej, między innymi, świadczone za pośrednictwem witryny są świadczone przez zewnętrznych usługodawców i/lub firmy, z którymi MPT współpracuje. MPT ma na celu zbliżenie tych osób i Użytkowników/Gości za pośrednictwem tej Witryny.

3.    WARUNKI KORZYSTANIA
3.1.    Korzystanie z Witryny jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników/Gości. Jednak w następujących przypadkach MPT może uniemożliwić Użytkownikowi(om)/Gościowi(om) korzystanie z Witryny i zastrzega sobie swoje prawa dotyczące osoby lub osób zaangażowanych w następujące próby:
•    Przechowywanie w Serwisie informacji, które zawierają informacje błędne, nieprawidłowe, niepełne i wprowadzające w błąd, wypowiedzi niezgodne z ogólnymi zasadami moralnymi oraz niezgodne z prawem Republiki Turcji,
•    Wykorzystywanie lub próba wykorzystania do innych celów poprzez częściowe lub całkowite kopiowanie utworów i Treści znajdujących się na Stronie,
•    Używania oprogramowania, które będzie zagrażać ogólnemu bezpieczeństwu Serwisu, uniemożliwić działanie Serwisu i wykorzystywanego oprogramowania, dokonywać czynności, podejmować próby ich wykonywania oraz uzyskiwać, usuwać, zmieniać informacje,
•    Użytkownik(cy)/Gość(y) może wyrządzić szkodę MPT i/lub Witrynie, wykorzystując jakąkolwiek słabość (techniczną itp.) Witryny, wyrządzając szkody osobom trzecim, zapewniając nieuczciwą przewagę, MPT ma prawo do uniemożliwienia takich transakcji oraz wykorzystania numeru rezerwacji Gościa(ów) w Serwisie, poza wszelkimi uprawnieniami wynikającymi z przepisów prawa, w przypadku wielokrotnego składania przez MPT wniosków i działań niezgodnych z prawdą.
3.2.     Treści w Witrynie; Wszyscy Użytkownicy/Goście mogą przeglądać rabaty i kupony, wycieczki, informacje i treści platform osób trzecich, z którymi MPT ma umowę. Numer rezerwacji jest wymagany w celu uzyskania dostępu do wszystkich innych usług oferowanych w ramach witryny, a nie wymienionych w tym artykule. Zabezpieczenie numeru rezerwacji przekazanego Gościowi(om) jest obowiązkiem Gościa(ów). Numer rezerwacji nie powinien być udostępniany osobom trzecim i powinien być starannie chroniony. Gość (goście) ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za złośliwe użycie ich numeru rezerwacji przez inne osoby z ich winy.
3.3.    Numer rezerwacji jest specyficzny dla podróży i osoby (osób), prawa użytkowania nie mogą być przenoszone na inne osoby.
3.4.    W przypadku udostępnienia numeru rezerwacji przekazanego Gościowi(om) stronom trzecim lub organizacjom (w tym złośliwego wykorzystania numeru rezerwacji przez inne osoby), bezpośrednią odpowiedzialność ponosi dany Gość(cy). Podobnie, Użytkownik(cy)/Gość(cy) nie mogą wykorzystywać cudzego adresu e-mail, numeru rezerwacji ani innych informacji w Internecie ani uzyskiwać dostępu do prywatnych informacji innych użytkowników ani ich wykorzystywać bez ich zgody. Wszelka odpowiedzialność administracyjna, prawna i karna, która może powstać w związku z takim użytkowaniem, spoczywa na odpowiednich Użytkownikach/Gościach.
3.5.    Jest to osobista decyzja Użytkownika/Gościa/Gości, aby ocenić na podstawie własnego poziomu wiedzy lub nie zaakceptować, nie skorzystać lub nie korzystać z Treści i wniosków zawartych w Witrynie.
3.6.    Treści, rabaty lub kupony, wycieczki, usługi transferowe i wszystkie inne usługi publikowane w Witrynie mogą zostać wycofane i usunięte z Witryny przez MPT i/lub na żądanie osób trzecich, z którymi MPT ma umowę lub na podstawie decyzji MPT. W takim przypadku Użytkownikowi/Gościom nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania.
3.7.    Gość, którego numer rezerwacji utraci ważność, nie będzie mógł skorzystać z odpowiednich usług. Gość przyjmuje do wiadomości, że nie może dochodzić z tego tytułu żadnego odszkodowania ani innych praw.

4.    WYKORZYSTANIE TREŚCI I PRAWA AUTORSKIE
4.1.    Obrazy i Treści prezentowane w Witrynie są związane z korzystaniem przez Użytkownika(ów)/Gościa(ów). Wszelkie prawa do wszelkich obrazów, tekstów, grafik, animacji, kodów oprogramowania i wszelkiego rodzaju prac w treści serwisu są zastrzeżone. O ile nie określono inaczej, nie można go wykorzystywać do celów komercyjnych lub osobistych bez pozwolenia i odniesienia. Zabrania się publikowania jakiegokolwiek elementu tej Strony w jakimkolwiek medium lub na innej stronie internetowej lub linkowania bez zgody MPT.
4.2.    Ponadto zabrania się kopiowania lub używania oprogramowania użytego do projektowania stron w Witrynie i tworzenia bazy danych oraz wszelkie prawa zastrzeżone.
4.3.    Witryna może zawierać linki lub odniesienia do innych witryn internetowych, które nie są kontrolowane przez MPT. MPT nie ponosi odpowiedzialności za te linki i odniesienia.
4.4.    MPT jest otwarty na wszelkiego rodzaju informacje zwrotne dotyczące Witryny, a wszystkie te informacje zwrotne przesłane do Witryny są własnością MPT i mogą być wykorzystywane do celów marketingowych poprzez anonimizację bez uszczerbku dla praw Użytkownika (-ów)/Gościa (-ów) lub osoby spokrewnione.

5.    OBOWIĄZKI
5.1.    Użytkownicy/Goście są zobowiązani do przestrzegania niniejszych Warunków korzystania podczas korzystania z usług w odpowiednich sekcjach Witryny.
5.2.    Podczas gdy Użytkownik(cy)/Gość(y) korzystają z Witryny i jej usług, mogą uzyskiwać dostęp do usług Witryny MPT zgodnie z postanowieniami tureckiego kodeksu karnego, tureckiego kodeksu handlowego, ustawy o dziełach intelektualnych i artystycznych, prawa własności przemysłowej Prawo i regulacje prawne, turecki kodeks zobowiązań, inne odpowiednie przepisy prawne. zgadza się przestrzegać wszelkiego rodzaju ogłoszeń i powiadomień, które mają być publikowane, dotyczących W przeciwnym razie MPT może zablokować prawo dostępu Użytkownika(ów)/Gościa(ów) do Serwisu. Wszelka odpowiedzialność prawna, karna i finansowa, która może wyniknąć w związku z tymi powiadomieniami i nielegalnym użytkowaniem, spoczywa na odpowiednich Użytkownikach/Gościach.
5.3.    Użytkownik(e)/Gość(y) zobowiązani są do niepodejmowania działań, które uniemożliwiają lub utrudniają innym użytkownikom/gościom korzystanie z Serwisu, nie wymuszają i/lub nie blokują serwerów lub baz danych za pomocą automatycznych programów. Użytkownikowi/Gościom nie wolno podejmować prób wyłudzenia danych. W przeciwnym razie prawa do korzystania z Witryny wygasną, a wszelka odpowiedzialność administracyjna, prawna i karna, która może wyniknąć z tej sytuacji, powstanie na odpowiednich Użytkowników/Gości.
5.4.    Użytkownik(cy)/Gość(cy) nie mogą usuwać ani usuwać notatek dotyczących praw autorskich, znaków towarowych i jakichkolwiek przepisów dotyczących dzieł intelektualnych i artystycznych z jakichkolwiek materiałów skopiowanych lub wydrukowanych z Witryny.
5.5.    Stosunki Użytkownika(ów)/Gościa(ów) ze sobą lub z osobami trzecimi są na ich własną odpowiedzialność. Jednocześnie użytkownik(cy)/Gość(cy) ponoszą odpowiedzialność za ryzyko związane z linkami do platform podmiotów trzecich (linkami do innych stron internetowych) przekierowanymi z Witryny.
5.6.    W niektórych częściach Witryny mogą być określone różne zasady i obowiązki specyficzne dla danej sekcji. W przypadku korzystania z tych sekcji uznaje się, że odpowiednie zasady zostały z góry zaakceptowane.

6.    PRAWA I OBOWIĄZKI MPT
6.1.    MPT oświadcza, że Użytkownik(cy)/Gość(e) będą korzystać z usług określonych w artykule 2 niniejszych Warunków korzystania, ale nie ograniczają się do awarii technicznych, problemów według uznania osób trzecich, aktualizacji oraz że Użytkownik(e) )/Gość(i) Akceptuje i zobowiązuje się, że przetwarza ich dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
6.2.    Jeśli zostanie stwierdzone, że Użytkownik(cy)/Gość(cy) dokonują jakichkolwiek sabotażów elektronicznych, prób ingerencji w zarobki i/lub ataku, który uniemożliwi działanie Witryny, lub ze strony władz oficjalnych wobec Użytkownika(ów) /Gość( -i )) lub oficjalny wniosek o dochodzenie, MPT ma prawo do zbadania i ujawnienia informacji dotyczących tożsamości danego Użytkownika/Gościa.
6.3.    MPT może dokonywać jednostronnych zmian w niniejszym Regulaminie bez uprzedzenia w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług. Ma prawo jednostronnie przerwać, zmienić jej treść lub zrezygnować z usługi świadczonej przez Witrynę w dowolnym momencie, na stałe lub czasowo, bez podania przyczyny. Użytkownicy/Goście akceptują te oszczędności z góry. Nasza firma opublikuje zaktualizowane Warunki użytkowania pod tym samym linkiem z nową aktualizacją daty w Witrynie. Zaktualizowane Warunki użytkowania będą obowiązywać od momentu publikacji i od tego momentu korzystanie z Witryny lub jej usług będzie podlegać odnowionym Warunkom użytkowania.

7.    BRAK GWARANCJI I NIEZALEŻNOŚCI RELACJI
7.1.    Wycieczki, zajęcia i wydarzenia wymienione w Witrynie nie są zapewniane bezpośrednio przez MPT, ale przez strony trzecie, którym MPT świadczy usługi. MPT działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem(ami)/Gościem(ami) a operatorami/dostawcami, których usługi są reklamowane w Witrynie. MPT nie ponosi odpowiedzialności za charakter usług świadczonych przez tych operatorów/dostawców, jeżeli usługi te są wadliwe, wadliwe, niekompletne, błędne, wprowadzające w błąd oraz za niezgodność z prawem treści oferowanych przez właściwego właściciela serwisu operatora, a MPT nie ma żadnych zobowiązań w sprawie usług świadczonych przez te osoby.Nie mogę być. Z tego powodu MP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wydatki poniesione w związku z usługami stron trzecich oferowanymi na stronie internetowej, do której zostaniesz przekierowany za pośrednictwem Witryny.
7.2.    W przypadkach, gdy witryna łączy lub kieruje do innych witryn internetowych, warunki użytkowania i polityka prywatności/bezpieczeństwa tych witryn obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań i transakcji. Wszelkie spory, bezpośrednie i pośrednie szkody i straty, które mogą powstać w związku z wykorzystaniem informacji na innych stronach internetowych dostępnych w celach reklamowych, banerów, treści na stronie lub w jakimkolwiek innym celu, warunków korzystania z innych stron internetowych, polityki prywatności/bezpieczeństwa, usług jakość i inne praktyki MPT nie ponosi odpowiedzialności za straty.
7.3.    Pomimo zastosowania w Serwisie odpowiednich i niezbędnych środków przechowywania i bezpieczeństwa, zawsze istnieje ryzyko nieupoważnionego dostępu do danych gromadzonych w Internecie. W związku z tym MPT nie gwarantuje, że będzie w pełni chroniony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

8.    PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1.    Nasza firma przywiązuje wagę do prywatności Użytkownika(ów)/Gościa(ów). Zasady, zasady, cele i środki przyjęte przez MPT w ramach przepisów o ochronie danych osobowych zostały szczegółowo wyjaśnione w „Polityce przetwarzania i ochrony danych osobowych”, do której można uzyskać dostęp pod linkiem "https://www.travelassistant24.com/FTI_Information/2023_FTI_GROUP_DPP.pdf". Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie i zapoznanie się z tymi dokumentami. Ponadto w obszarach, w których Witryna będzie gromadzić dane osobowe, znajduje się Informacja o ujawnieniu dotycząca gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych Użytkownika(ów) / Gościa(ów).
8.2.    Nasza Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać z niepożądanych i/lub nieprzewidzianych przyczyn lub z powodu ujawnienia informacji, które nastąpią z winy/umyślnego Użytkownika/Gościa.
8.3.    Aby poprawić korzystanie i funkcjonalność Witryny, wyświetlać treści osobiste i reklamy odwiedzającym , jest ona śledzona za pomocą plików cookie w celu wykonywania działań analitycznych w witrynie i śledzenia nawyków użytkowania. Uzyskane informacje mogą być wykorzystywane do celów reklamowych itp., w celu wzbogacenia i ulepszenia naszej sekcji treści i ograniczone do tych celów, z zastrzeżeniem zasad poufności. Jest udostępniany firmom, z którymi współpracujemy. Szczegółowe informacje na temat Twoich danych osobowych przetwarzanych za pomocą plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie pod linkiem "https://travelassistant24.com/pl/tr/footer/mpt/1/ta24/7/polityka-cookie"

9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.    Użytkownik(cy)/Gość(cy) są zobowiązani do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez innych użytkowników, gości, naszą Spółkę oraz osoby trzecie w przypadku naruszenia Regulaminu.
9.2.    Wdrożenie niniejszych Warunków użytkowania podlega prawu Republiki Turcji, a w przypadku sporów upoważnione są sądy (centralne) i urzędy egzekucyjne w Stambule.
9.3.    Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w mocy tak długo, jak Witryna jest nadal używana i nie jest aktualizowana przez MPT.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Warunków użytkowania, reklamacji lub jakichkolwiek innych problemów, skontaktuj się z nami za pomocą jednego z poniższych kanałów komunikacji.

MP Turkey Turizm A.Ş.
Numer Mersisa: 0623038261865834
Adres: Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza Blok No: 6 Wnętrze Drzwi nr: 119 Sisli/Stambuł 
Telefon: +90 242 310 11 00 
Kep Adres: mpturkey.turizm@hs01.kep.tr
E-mail: info@travelassistant24.com